D2 Delta

ریالرنگ هاعکس های بیشتر

fff
fff

ویژگی های دویدن

ویژگی های شنا

ویژگی های گلف

ویژگی های ردیابی فعالیت

عملکرد ضربان سنج مچی

مشخصات فیزیکی

حافظه

ویژگی های- دوچرخه سواری

سنسورها

ویژگی های آنالیز، برنامه ریزی، آموزش

ویژگی های هوایی

محصولات مرتبط

D2 Bravo with leather band

D2 Bravo with titanium band

D2 charlie with leather band

D2 Charlie with titanium band

D2 Delta