قابلیت Jumpmaster ساعت های گارمین

اخطار: قابلیت jumpmaster  تنها مورد استفاده ی چتربازهای با تجربه است. از این قابلیت نباید به عنوان یک ارتفاع سنج برای سنجش ارتفاع تمامی پرشها استفاده شود. در صورتی که در وارد کردن اطلاعات پرش خود اشتباهی صورت دهید ممکن است موجب جراحتهای فردی و یا مرگ شود. این قابلیت با استفاده از دستورالعملهای نظامی میتواند بالاترین ارتفاع پرش (Harp) را محاسبه کند. هنگامی که پرش خود را انجام دادید دستگاه به طور خود کار شروع به مسیریابی میکند و نقطه ی برخورد مناسب (DIP) را با استفاده از فشارسنج و قطب نمای الکترونیکی نشان میدهد.