استفاده از اخطار حرکتی ساعت های گارمین

نشستن برای مدت بسیار طولانی موجب تغییرات نامطلوبی در وضعیت سوخت و ساز بدن می گردد. اخطار حرکتی، ادامه به حرکت را پس از یک ساعت بی حرکت ماندن، گوشزد می کند که شروع به حرکت کنید! با این کار خط قرمز رنگ نشان داده می شود. علاوه بر این در صورت فعال بودن علائم صوتی، دستگاه بوق زده و می لرزد. در این حالت به یک پیاده روی کوتاه رفته (در حد چند دقیقه) تا اخطار برطرف شده و به حالت طبیعی بازگردد.