Loading...

قابلیت Jumpmaster در ساعت های گارمین

اخطار: قابلیت jumpmaster  تنها مورد استفاده ی چتربازهای باتجربه است. از این قابلیت نباید به عنوان یک ارتفاع سنج برای سنجش ارتفاع تمامی پرشها استفاده شود. در صورتی که در وارد کردن اطلاعات پرش خود اشتباهی صورت دهید ممکن است موجب جراحتهای فردی و یا مرگ شود. این قابلیت با استفاده از دستورالعملهای نظامی میتواند بالاترین ارتفاع پرش (Harp) را محاسبه کند. هنگامی که پرش خود را انجام دادید دستگاه به طور خودکار شروع به مسیریابی میکند و نقطه ی برخورد مناسب (DIP) را با استفاده از فشارسنج و قطبنمای الکترونیکی نشان میدهد.

 

ساعت گارمین، سری Fenix، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین
 

WHATSAPP