Loading...

سوابق شخصی شما در ساعت گارمین

 

سوابق شخصی شما در ساعت گارمین

مشاهده سوابق شخصی شما
از صفحه ساعت نماد منو را نگه دارید.
سابقه ( History ) > سوابق ( Records ) را انتخاب کنید.
یک ورزش را انتخاب کنید.
یک رکورد را انتخاب کنید.
View Record را انتخاب کنید

بازیابی سابقه شخصی یا همان بازیابی History

می توانید هر رکورد شخصی را به سابقه ثبت شده قبلی برگردانید.
از صفحه ساعت نماد منو را نگه دارید.
سابقه ( History ) > سوابق ( Records ) را انتخاب کنید.
یک ورزش را انتخاب کنید.
( record to restore ) یک رکورد را برای بازیابی انتخاب کنید.
قبلی ( record to restore ) > بله ( yes ) را انتخاب کنید.
توجه: این فعالیتهای ذخیره شده را حذف نمی کند.

پاک کردن سوابق شخصی

از صفحه ساعت. نماد منو را نگه دارید.
سابقه ( History ) > سوابق ( Records ) را انتخاب کنید.
یک ورزش را انتخاب کنید.
سابقه ای را برای حذف انتخاب کنید.
پاک کردن ضبط ( Record ) > بله ( yes ) را انتخاب کنید.
توجه: این فعالیتهای ذخیره شده را حذف نمی کند.

پاک کردن تمام سوابق شخصی

از صفحه ساعت نماد منو را نگه دارید.
سابقه ( History ) > سوابق ( Records ) را انتخاب کنید.
یک ورزش را انتخاب کنید.
پاک کردن همه سوابق ( Clear All Records ) > بله ( Yes ) را انتخاب کنید.
سوابق فقط برای آن ورزش حذف می شوند.
توجه: این فعالیتهای ذخیره شده را حذف نمی کند.

WHATSAPP