بند ساعت هاي FENIX 5X و FENIX 5 رسيد

بند ساعت هاي FENIX 5X و FENIX 5 رسيد

بند هاي  quickfit 26 براي ساعت هاي fenix 5x و fenix 3 در رنگهاي سبز، زرد، قرمز و متال موجود شد.