سفیر گارمین

سفیر گارمین

1400/09/12 12:56:38

کلی هولمس از سفیران گارمین در رشته دو میدانی است که علارقم سختی های فراوان توانسته به موفقیت های چشمگیری دست یابد.او در سال 2004 توانست دو مدال در رشته های 800 متر و 1400 متر به دست آورد و اکنون برای کارهای خیریه به دوندگی ادامه میدهد.