ويژگي هاي GROUPTRACK و LIVETRACK:

09/12

به وسيله اين قابليت شما مي توانيد اجازه دهيد کساني که در گروه دوچرخه سواري شما هستند و يا حتي کساني که در خانه هستند موقعيت شما را 

پيگيري کنند.با شروع يک LiveTrack يا GroupTrack شما مي توانيد به آن دسته از مخاطبان که خودتان انتخاب مي کنيد اين امکان را بدهيد 

که موقعيت شما را در لحظه ببينند.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600