هشدار برای ضربان قلب غیر طبیعی

هشدار برای ضربان قلب غیر طبیعی

1400/09/12 12:56:40

هشدار برای ضربان قلب غیر طبیعی:

بعضی از ساعت های گارمین در هنگامی که ضربان قلب شما به طور غیر منتظره بالا می رود به شما هشدار می دهند. اگر شما 10 دقیقه غیر فعال باشید و ضربان قلب شما از آستانه ی مشخصی بالاتر برود ساعت به شما هشدار می دهد.

قابل استفاده در ساعت های:

 vívosmart® 3vívomove® HR , vívosport®  , vívoactive® 3 , vívoactive® 3 Music,Forerunner®645 Forerunner® 645 Music  Forerunner® 935