حضور سرکار خانم ليلا رجبي،سفير گارمين، در اطلس ره نگار آريا

حضور سرکار خانم ليلا رجبي،سفير گارمين، در اطلس ره نگار آريا

گارمين، انتخاب ورزشکاران، با گارمين بر گذشته غلبه کن