Training effect چیست؟

09/12

اینکه بدن شما چگونه کار می کندو نوع آموزش شما،نتایجی که می توانید انتظار داشته باشید و انواع عملکردی که در آینده برای آن آماده خواهید بود را تعیین می کند. اثر آموزش یا training effect معیاری است که به شما این امکان را می دهد که بررسی کنید که انتظار می رود هر جلسه آموزشی چه تاثیری در سطح آمادگی شما در آینده خواهد گذاشت.

شما در ساعت های گارمین سری fenix و بعضی از مدل های forerunner می توانید این ویژگی را داشته باشید.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600