نظارت بر خواب پيشرفته و جديد در GARMIN CONNECT

نظارت بر خواب پيشرفته و جديد در GARMIN CONNECT

1400/09/12 12:56:52

نظارت بر خواب پيشرفته و جديد در GARMIN CONNECT

در يک شب معمولي شما در خواب سه مرحله را طي مي کنيد: 1. خواب سبک 2. خواب عميق 3. REM (حرکت سريع چشم)

در مرحله اول حرکات چشم و فعاليت عضلاني شروع به کاهش مي کند و بدن خود را براي خواب عميق آماده مي کند.

در مرحله دوم حرکات چشم و فعاليت عضلاني کاملا متوقف مي شود و ضربان قلب و تنفس شما کم مي شود. در اين مرحله بدن recovery مي شود.

در مرحله سوم کم کم خواب عميق را ترک مي کنيد و اين مرحله،مرحله اي است که در آن رويا مي بينيد.

در گذشته گارمين براي نظارت بر خواب فقط ضربان قلب و حرکت استفاده مي کرد ولي در ورژن جديد از آيتم هاي جديدي مثل تغييرات ضربان قلب استفاده مي کند.

ساعت هاي داراي اين قابيتvivoactive® 3Forerunner® 645Forerunner® 935 vivosport™vivosmart®3vivomove® HRvivoactive 3 MusicForerunner 645 Music