ويژگی پیشگویی مسابقه "RACE PREDICTOR" در ساعت های گارمين

09/12

بعد از مشخص شدن VO2 max، دستگاه شما مي تواند با توجه به وضعيت آمادگي جسماني فعلیتان يک هدفي را براي شما آماده کند.

پيش بيني مسابقه براي مسافت هاي 5 کيلومتر، 100 کيلومتر، نيمه ماراتن و ماراتن انجام مي شود که با توجه به وضعيت آمادگي جسماني

شما بالا و پايين مي روند و بیاد داشته باشيد اين زمانها فقط پيشبيني هستند اما با توجه به اطلاعات فيزيولوژيکي شما به شما ايده خوبي

می دهند که چه مقدار مي توانيد از خودتون توقع داشته باشيد. همچنين براي شما هدف فوق العاده اي فراهم مي کنند که تلاش کنيد و به آن برسيد.

*

*

*

*

*

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600