ويژگي PacePro در ساعت هاي جديد گارمين چيست و چگونه مي توانيم از آن استفاده کنيم؟

ويژگي PacePro در ساعت هاي جديد گارمين چيست و چگونه مي توانيم از آن استفاده کنيم؟

1400/09/12 12:56:58

مرحله اول: بر روی برنامه گارمین کانکت مسيري را که براي دو مد نظرتان است دانلود نمایید.

مرحله دوم: زمان و سرعتي را که براي طي مسير مد نظرتان است انتخاب کنيد.

مرحله سوم: به راهنمايي هاي ساعتتان گوش دهید.

در هنگام دو استاندارد، يکنواخت نگه داشتن سرعت، و در دو کوهستان، استراتژي برنامه ريزي براي سرعت بسيار مهم است که ويژگي PacePro اين کار را براي شما انجام مي دهد.