تنظیم دستی زمان و تاریخ "Manually Adjust Date & Time" در ساعت های گارمین

تنظیم دستی زمان و تاریخ

1400/09/12 12:57:00