قابلیت Jumpmaster در ساعت های گارمین

قابلیت Jumpmaster در ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:00

ویژگی jumpmaster برای محاسبه نقطه رهایی از ارتفاعات (HARP) از دستورالعمل های نظامی پیروی می کند. دستگاه هنگام پرش به طور خودکار تشخیص می دهد تا با استفاده از فشارسنج و قطب نما الکترونیکی، حرکت را به سمت نقطه مورد نظر (DIP) شروع کند.