ویژگی training load ساعت های گارمین

ویژگی training load ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:01

اندازه گیری کل حجم تمرینات بدنی انجام شده در طول 7 روز گذشته است که با استفاده از برنامه Garmin connect نتایج قابل مشاهده می باشد.

همچنین با در نظر گرفتن تناسب اندام شما و انجام مقایسه با تمرینات روزهای گذشته به شما نشان می دهد که تا چه حدی مطلوب بوده است.

همچنین با محاسبه کربوهیدرات ها و پروتئین ها درحین ورزش قابل مقایسه با تمرینات دیگر می باشد.