Intensity Minutes در ساعت های گارمین چیست؟

Intensity Minutes در ساعت های گارمین چیست؟

1400/09/12 12:57:01

بر طبق استانداردهای جهانی 150 دقیقه حداقل دقایقی است که شما در طول هفته باید فعالیت شدید داشته باشید.

ساعت های گارمین از راه های مختلف این دقایق را برای شما محاسبه می کنند.

یکی از این راه ها محاسبه تعداد گام های شما در دقیقه است. یک روش دیگر مقایسه ضربان قلب فعلی شما با میانگین ضربان قلب شما در طول هفته است.

هر ورزشی مثل دو، دوچرخه ، وزنه برداری و... میتواند به شما کمک کند که به هدف هفتگی 150 دقیقه ای خود برسید.

ورزش شنا در محاسبه Intensity Minutes تأثیرگذار نیست.