ایجاد یک تمرین interval در ساعت های گارمین

ایجاد یک تمرین interval در ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:03

1. در صفحه نمایش ساعت، گزینه start را انتخاب کنید،

2. یکی از فعالیت ها را مشخص کنید،

3. گزینه menu را نگهدارید،

4. به این مسیر بروید: Training/intervals/edit/interval/type

5. یکی از گزینه های distance, time یا open را انتخاب کنید،

"نکته: با انتخاب نوع گزینه open میتوانید تمریناتی با انتهای باز ایجاد کنید"

6. گزینه duration را انتخاب کرده و برای تمرین خود مقادیر مسافت و یا زمان اینتروال نمایید و سپس علامت تیک را انتخاب کنید.

7. گزینه back را انتخاب کنید،

8. یک یا چند گزینه را انتخاب نمایید،

9. برای مشخص کردن تعداد تکرار، گزینه repeat را انتخاب نمایید.

برای اضافه کردن یک تمرین گرم کردن با انتهای باز به تمرین اصلی، گزینه warm up و سپس on را انتخاب نمایید.

برای اضافه کردن تمرین سرد کردن با انتهای باز به تمرین اصلی خود، گزینه cool down و سپس on را انتخاب کنید.