قابلیت Jumpmaster در ساعت های گارمین

09/12

ویژگی jumpmaster برای محاسبه نقطه رهایی از ارتفاعات (HARP) از دستورالعمل های نظامی پیروی می کند. دستگاه هنگام پرش به طور خودکار تشخیص می دهد تا با استفاده از فشارسنج و قطب نما الکترونیکی، حرکت را به سمت نقطه مورد نظر (DIP) شروع کند.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600